People

Tong Ge

Shandong University

Yue Zhao

Shandong University

Bongshin Lee

Microsoft Research

Yunhai Wang

Shandong University

Donghao Ren

University of California, Santa Barbara

Baoquan Chen

Peking University

Publication

Canis: A High-Level Language for Data-Driven Chart Animations [pdf]

T. Ge, Y. Zhao, B. Lee, D. Ren, B. Chen, Y. Wang

Computer Graphics Forum ( Proc. of EuroVis 2020) , 2020